Polityka prywatności

  Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Get Compliant sp. z o.o., ul. Kolonijna 5/55, 03-565 Warszawa, biuro@gclawyers.eu.

  2. Twoje dane osobowe będa przetwarzane:

  • w celu zawarcia lub realizacji umowy łączącej Cię z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś stroną umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą wyznaczoną do jej negocjacji lub realizacji),
  • w celach obsługi płatności, księgowości i sprawozdawczości finansowej  (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
  • w celu realizacji pozostałych obowiązków prawnych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jesli takie zgody były wyrażone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Proszę mieć świadomość, że udostępnienie na jakimkolwiek etapie innych danych niż żądane przez Administratora, to wyraźne działanie oznaczające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich udostępniłeś nam dane osobowe.

  A także w związku z realizacją uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

  • organizacji współpracy,
  • organizacji wydarzeń i inicjatyw społecznych – jeśli wyraziłeś chęć udziału,
  • realizacji umów z klientami i kontrahentami organizacji,
  • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  • marketing produktów i usług administratora I jego partnerów – jeśli wynika to z naszego stosunku prawnego, np. zgody lub zezwolenia prawnoautorskiego.
  • W celach statystycznych związanych z podniesieniem jakości usług oraz dostosowaniem ich do odbiorców.

  3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

  • Firmy dostarczające usługi lub rozwiązania informatyczne.
  • W razie upublicznienia danych osobowych – użytkownicy strony internetowej lub mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Google+, broadcasters (radio, TV).
  • Public authorities receiving data in connection with the performance of legal obligations of the controller.
  • Banki, jeśli jest to niezbędne do obsługi płatności.
  • Klienci Administratora.
  • Kontrahenci, w tym podwykonawcy I dostawcy organizacji.
  • Firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie.
  • Firmy archiwizujące i utylizujące nośniki danych.
  • Firmy kurierskie i pocztowe.
  • Firmy prowadzące działania marketingowe.
  • Hotele, centra szkoleniowe I firmy transportowe (podróże służbowe).

  4. Zasadniczo Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy wdrażaniu wsparcia dla usług teleinformatycznych i infrastruktury IT, Administrator może zlecić określone działania lub zadania informatyczne uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może skutkować przekazaniem twoich danych poza EOG. Kraje niebędące członkami EOG, które są objęte decyzją Komisji Europejskiej, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisja Europejska zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od administratora, kontaktując się z danymi kontaktowymi podanymi powyżej. Metoda zabezpieczenia danych używana przez Administratora jest zgodna z zasadami określonymi w Rozdziale V RODO. Możesz poprosić o dodatkowe informacje na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia. Ponadto może się zdarzyć, że Twoje podstawowe dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe) zostaną przekazane do krajów trzecich. Konieczność przekazania danych do państw trzecich zależy od wykonania umowy między Administratorem a klientem lub wykonawcą, któremu przekazywane są dane osobowe.

  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy łączącej Cię z Administratorem oraz wynikających z niej praw, a także do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków prawnych między Tobą a Administratorem. Dane zostaną usunięte wcześniej, jeśli wycofasz zgodę – w przypadku, gdy zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych, a także wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

  6. W sytuacjach przewidzianych przez prawo przysługują Ci prawa do: dostępu do danych i otrzymania ich kopii, sprostowania (zmiany) danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit b RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, gdy jest to podstawa przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  7. Jeśli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  8. Administrator wymaga podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji łączącej nas umowy i realizacji powiązanych zobowiązań prawnych. Niedostarczenie tego rodzaju danych może spowodować brak zawarcia lub niewykonanie umowy. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  9. Twoje dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji o prawnym lub podobnie istotnym skutku.