REGULAMIN PRACY

Czym są regulaminy pracy?

Regulamin pracy to dokument wewnętrzny regulujący stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą, obok umowy o pracę, kodeksu pracy i innych obowiązujących przepisów.

Regulamin pracy określa podstawowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, a jego wprowadzenie w wielu krajach jest wymagane przez obowiązujące prawo pracy, np. w związku z zatrudnieniem określonej liczby pracowników. Niemniej jednak posiadanie regulaminu pracy ma również praktyczne korzyści. Regulowanie istotnych części ogólnych obowiązków pracowniczych, zasad i porządku w miejscu pracy poza umową o pracę, w oddzielnej dokumentacji nadal wiążącej pracowników, pozwala pracodawcy wprowadzać zmiany w tych warunkach bez konieczności modyfikowania wielu umów o pracę.

Jeśli szukasz wzoru umowy o pracę, sprawdź nasz artykuł: Umowa o pracę – przewodnik i wzór.

Co zawiera regulamin pracy?

Podstawowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy odnoszą się do takich obszarów jak organizacja pracy, czas pracy, nieobecności i urlopy, nagrody i świadczenia, odpowiedzialność pracowników, polityka antymolestacyjna i antydyskryminacyjna.

Regulamin pracy zawiera przepisy i regulacje wymagane przez obowiązujące prawo pracy oraz dodatkowe elementy organizacyjne opracowane w danej firmie i unikalne dla niej, które mają na celu zwiększenie efektywności pracy, motywacji i satysfakcji pracowników w miejscu pracy.

Kluczowym elementem regulaminu pracy jest polityka wynagrodzeń, której ustanowienie może również być wymagane przez obowiązujące prawo pracy. Powszechną praktyką jest umieszczanie polityki wynagrodzeń w dokumencie oddzielnym od regulaminu pracy. W naszym przewodniku i wzorze regulaminu pracy stworzyliśmy jeden dokument obejmujący wszystkie wymienione obszary, ale można również użyć postanowień dotyczących zasad wynagrodzeń lub dowolnego innego obszaru, aby stworzyć oddzielny dokument regulujący dany obszar.

Regulamin pracy określa również obowiązki pracowników, które mogą być bardziej szczegółowo określone w oddzielnych politykach – może to dotyczyć obowiązku przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej lub obowiązku zachowania poufności, gdy pracownicy mają dostęp do szczególnie ważnych treści lub tajemnic handlowych podczas wykonywania swojej pracy.

Oprócz szczegółowych zasad dotyczących nabywania prawa do urlopu i systemu świadczeń w Twojej firmie, regulamin pracy zawiera również szczególnie ważne zasady polityki antydyskryminacyjnej i antymolestacyjnej. Zasady te nakładają na pracowników obowiązek wykonywania pracy w sposób profesjonalny i z należytą starannością wobec współpracowników, a także na pracodawcę obowiązek traktowania każdego pracownika równo, przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, molestowania i mobbingu oraz, jeśli to konieczne, karania pracowników za naruszenie przepisów regulaminu pracy w tym zakresie.

Jak prawidłowo ustanowić regulamin pracy?

Aby regulamin pracy był wiążący dla pracowników, musi być im odpowiednio zakomunikowany.

Ponieważ regulamin pracy w istocie stanowi umowę między pracodawcą a pracownikami, kluczowe jest, aby jego postanowienia były jasne i zaakceptowane przez obie strony – aby osiągnąć ten cel, po zatrudnieniu pracownika i zapoznaniu go z dokumentacją, można otrzymać od pracownika pisemne oświadczenie, że zapoznał się, akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania treści regulaminu pracy. Wzór takiego pisemnego oświadczenia został dołączony jako Załącznik nr 1 do naszego wzoru regulaminu pracy, który znajdziesz poniżej.

Należy również wiedzieć, że w wielu jurysdykcjach prawo pracy wymaga od pracodawcy konsultacji w sprawie wprowadzenia i zmiany regulaminu pracy z organizacją związkową reprezentującą pracowników, jeśli taka istnieje w danym miejscu pracy. Aby w pełni przestrzegać obowiązującego prawa, należy dowiedzieć się, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w danej jurysdykcji.

Regulamin pracy – wzór

Poniżej znajdziesz nasz edytowalny wzór regulaminu pracy. Możesz go pobrać i zastosować, o ile spełnia Twoje potrzeby. Dokument uzupełniliśmy odpowiednimi komentarzami, aby rozwiać wątpliwości i wskazać miejsca wymagające edycji. Po wypełnieniu wszystkich pustych miejsc „…” i wybraniu satysfakcjonujących postanowień odpowiednich dla procesu zatrudniania, Twoja dokumentacja będzie kompletna.

Szablony, które Ci dostarczamy, są przygotowane zgodnie z wymaganiami wysokiego standardu prawa pracy, ale za każdym razem, gdy zawierasz umowę o pracę, powinieneś upewnić się, że zawiera ona wszystkie warunki zatrudnienia wymagane w Twojej jurysdykcji.